klaster_logo_nowe

DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA

Statut STOWARZYSZENIA DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ


Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę: „Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy DKEO
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia, 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 

 

Obszar działania i siedziba


§ 2.


Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Świdnicy.   
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i propagowania idei poszanowania energii.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 


Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§ 3.


Celem Stowarzyszenia jest:
1) dążenie do poprawy stanu środowiska,
2) integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i badawczo rozwojowych, jednostek edukacyjnych, instytucji i organizacji wspierających  rozwój energii odnawialnej,
3) edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony środowiska,  gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii, oraz  możliwości zastosowania tych rozwiązań,
4) promocja oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz  racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii),
5) wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej,
6) wspieranie  i promowanie firm, organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz  wspieranie innych dziedzin związanych zrównoważonym rozwojem energetyki.

§ 4.


Stowarzyszenie realizuje swe cele w szczególności poprzez:   
zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
organizację imprez targowo-promocyjnych,
organizację spotkań, konferencji,
współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy planowaniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
zawieranie porozumień o wzajemnej promocji,
wydawanie katalogów, informatorów i innych druków
 współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się rozwojem zrównoważonym,
realizowanie projektów edukacyjnych, badawczych i wdrożeniowych  zgodnych z celami statutowymi,  
udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach   promocyjnych.
 


Zasady działania Stowarzyszenia.


§ 5.


Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, zespołów badawczych, wdrożeniowych, przedstawicieli  samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, działających w obszarach tematycznych Stowarzyszenia oraz zainteresowanych współpracą w ramach Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz edukacyjnych.
Członkowie Stowarzyszenia unikają wzajemnej konkurencji i dublowania zdań.
 


§ 6.


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych, w tym członków założycieli,
członków wspierających,
członków honorowych.
Członkowie-założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w Stowarzyszeniu.
Członkami-założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut.

§ 7.


Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 8

.
O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może ubiegać się osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru.
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 9.


Członkowie zwyczajni mają:
czynne i bierne prawo wyborcze do statutowych organów Stowarzyszenia,
prawo uczestniczenia w zebraniach organów Stowarzyszenia,
prawo zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
prawo uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach i zjazdach.

§ 10

.
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
regularnie opłacać składki członkowskie.
Nie opłacanie składek członkowskich przez ponad 6 miesięcy wszczyna procedurę określoną w § 11 ust. 3 i 4 Statutu.

§ 11.


O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa decyduje uchwałą Walne Zebranie.
Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek :
złożenia rezygnacji,
śmierci lub likwidacji członka.
Pozbawienie członkostwa następuje w przypadkach:
działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
nie wywiązania się z obowiązków określonych w zgłoszonej deklaracji, o której  mowa w § 8 ust. 2,
niestosowania się do wymogów Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia
Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w ust. 3, poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym wszczętym przez prezesa Zarządu i złożeniem odpowiedniego sprawozdania Walnemu Zebraniu.
Członek, którego dotyczy wniosek o pozbawienie członkostwa, ma prawo do złożenia na Walnym Zebraniu wyjaśnień i ustosunkowania się do zarzutów. Uchwała Walnego Zebrania o pozbawieniu członkostwa zapada bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.


§ 12.


Status członka wspierającego otrzymują podmioty gospodarcze i inne organizacje popierające zadania statutowe i wyrażające wolę współpracy ze Stowarzyszeniem oraz deklarujące płacenie składek członkowskich w zadeklarowanej przez siebie wysokości.


§ 13.


Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 9 pkt. 3 i 4 Statutu.


§ 14.


Status członka wspierającego wygasa w trybie określonym w § 11.


§ 15.


Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie osobom narodowości polskiej i obcokrajowcom szczególnie zasłużonym dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków, jako członka zwyczajnego. Samo członkostwo honorowe uprawnia jedynie do uczestniczenia w Stowarzyszeniu z głosem doradczym bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 3 lit. a
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członkowie wspierający nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 


Składki Członkowskie


§ 16.


 Członków stowarzyszenia obowiązuje  składka roczna na potrzeby Stowarzyszenia.

Wysokość składki będzie ustalana co roku w formie uchwały na Walnym Zebraniu.
Składka członkowska powinna być przekazana na wydzielone konto Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia rozlicza się z przekazanych na konto Stowarzyszenia składek raz na rok przed Walnym Zebraniem, dostarczając sprawozdanie finansowe z działalności nie później niż w II kwartale roku następnego.
Składka członkowska dla członków przyjętych w ciągu roku jest proporcjonalna do końca okresu rozliczeniowego.
 Dopuszcza się zwolnienie ze składki członkowskiej.
O zwolnieniu ze składki decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego Członka.

 


Organy Stowarzyszenia


§ 17.


Organami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie
Zarząd Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


§ 18

.
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane w skrócie Walnym Zebraniem)  jest organem uchwałodawczym.
2.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwoływane jako Zebranie zwyczajne    lub   Nadzwyczajne.

§ 19.


Walne Zebranie zwołuje Zarząd a obrady prowadzi przewodniczący.

§ 20.


Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
wybór Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu,
wybór przewodniczącego Walnego Zebrania,
wybór przewodniczących i członków komisji,
uchwalanie wysokości składek członkowskich i preliminarza dochodów oraz wydatków Stowarzyszenia na rok następny,
podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
wybór i odwołanie prezesa, wiceprezesów i  Zarządu Stowarzyszenia,
wybór Komisji Rewizyjnej
stwierdzanie wygaśnięcia i pozbawienie członkostwa,
przyznawanie członkostwa honorowego,
uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia,
dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

§ 21.


W skład Walnego Zebrania wchodzą:
członkowie zwyczajni,
członkowie wspierający z głosem doradczym.

§ 22


Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
Do wniosku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
Walne Zebranie podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków   zwyczajnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Do dokonania zmian w statucie wymagana jest bezwzględna większość głosów.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo głosowania przez pełnomocnika legitymującego się stosownym pełnomocnictwem.
W przypadku braku qorum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie w tym samym dniu w drugim terminie. W drugim terminie dla ważności podejmowanych uchwał obecność połowy członków nie jest wymagana. (Liczba obecnych członków nie ma znaczenia)
W Walnym Zebraniu udział biorą, członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi Stowarzyszenia.

§ 23.


Obrady Walnego Zebrania prowadzi przewodniczący, wybierany na czas Walnego Zebrania w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Komisja Rewizyjna
§ 24.


Walne Zebranie wybiera Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym.
Walne Zebranie może powołać także inne komisje doraźne odpowiedzialne za  przeprowadzenie ściśle określonych czynności lub zadań określając czas ich działania

§ 25


Komisja Rewizyjna działa w składzie: przewodniczący i dwóch członków.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
przeprowadzanie czynności kontrolnych w Zarządzie Stowarzyszenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu o wynikach kontroli i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
W przypadku zaistnienia wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o uzupełnieniu składu Komisji w trybie określonym w § 24 ust.1 Statutu.
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia odpowiedzialnym za kontrolowanie działań Zarządu Stowarzyszenia.
 


Zarząd Stowarzyszenia


§ 26.


1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
a) prezes,
b) czterech członków zarządu, w tym 2 wiceprezesów
2.Zarząd wybierany jest na 2letnią kadencję w głosowaniu tajnym.
3.W przypadku wygaśnięcia członkostwa, utraty członkostwa lub złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, Walne Zebranie dokonuje wyboru na wakujące stanowisko, do końca kadencji Zarządu, w głosowaniu tajnym. 


§ 27.


Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
realizacja uchwał Walnego Zebrania,
zarządzanie mieniem Stowarzyszenia,
przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania,
bieżąca realizacja zadań Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania i przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia.
Zarząd odpowiada za zapewnienie Walnemu Zebraniu, właściwych warunków działania.


§ 28.


Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami i jest przełożonym pracowników Biura Stowarzyszenia.

§ 29.


Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.
Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub wiceprezes.
 


Grupy Tematyczne przy Stowarzyszeniu i partnerzy strategiczni


§ 30.


Z wybranymi podmiotami Zarząd zawiera porozumienia (umowy) o partnerstwie strategicznym w celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 lit f i g Statutu.

§ 31.


Od partnerów strategicznych Stowarzyszenie oczekuje aktywnej współpracy przy realizacji zadań statutowych oraz wsparcia finansowego umożliwiającego skuteczną realizację założeń statutowych.
 


Majątek Stowarzyszenia


§ 32

.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 składek członkowskich,
darowizn, spadków i zapisów,
dochodów z majątku stowarzyszenia,
ofiarności publicznej,
dotacji,
dochodów z własnej działalności


§ 33.


Zarząd Stowarzyszenia może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie.
Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych wymagane są podpisy prezesa i jednego z członków zarządu.
Wszelkie dokumenty nie dotyczące składników majątkowych Stowarzyszenia podpisuje prezes lub z jego upoważnienia jeden z członków Zarządu.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody Stowarzyszenia muszą być przekazane na realizację celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 


Likwidacja Stowarzyszenia


§ 34.


Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazanie pozostałych składników majątkowych podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie.

 

created by PTM Studio

copyright DKEO

hosting Świdnica

[DKEO] [o nas] [organy] [ludzie] [statut] [podmioty] [oferta] [galerie] [kontakt] [mapa strony]